تصاویر پهپاد فوران انفجاری کوه اتنا را نشان می دهد


بلندترین آتشفشان فعال اروپا غوغا کرد و گدازه هایی را از یکی از بزرگ ترین دهانه های خود به بیرون پرتاب کرد.

فواره ها و جریان های گدازه در ویدئویی از افزایش فعالیت های آتشفشانی ضبط شده اند.

کوه اتنا در سیسیل واقع شده و یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید